Abuse of Rights; Article 19

Article 19. Every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. (Republic Act No. 386)
Sa paggamit ng mga karapatan at sa pagtupad ng mga tungkulin, lahat ng tao ay dapat kumilos kalakip ang katarungan, ibigay sa iba kung ano ang nararapat, at panatilihin ang katapatan at kabutihan.