Computation of Periods; Article 13

Article 13. When the laws speak of years, months, days or nights, it shall be understood that years are of three hundred sixty-five days each; months, of thirty days; days, of twenty-four hours; and nights from sunset to sunrise.

If months are designated by their name, they shall be computed by the number of days which they respectively have.

In computing a period, the first day shall be excluded, and the last day included. (Republic Act No. 386)
Kapag binanggit ng batas ang mga sumusunod na salita, ganito ang kanilang ibig sabihin. Ang isang "taon" ay tatlong-daan at animnapu't limang araw. Ang isang "buwan" ay tatlumpung araw. Ang isang "araw" ay dalawampu't apat na oras. Ang isang "gabi" ay mula paglubog ng araw hanggang sa susunod na pagsikat nito.

Kapag binaggit ng batas ang isang buwan sa pangalan nito, bibilangin o kukwentahin ang haba nito gamit ang bilang ng araw na nararapat sa nabanggit na buwan.

Sa pagbibilang o pagkukwenta ng haba ng panahon, huwag isasama ang unang araw. Isama ang huling araw.