Damages Not Contrary to Law; Article 21

Article 21. Any person who wilfully causes loss or injury to another in manner that is contrary to morals, good customs or public policy shall compensate the latter for the damage. (Republic Act No. 386)
Sinumang manadyang magdulot ng pagkalugi o pinsala sa ibang tao sa paraang salungat sa moralidad, salungat sa mabuting kagawian o paguugali, o salungat sa patakarang pampubliko ay dapat magbayad ng danyos sa taong napinsala, nalugi o napahamak.