Effectivity of Laws; Article 2

Article 2. Laws shall take effect after fifteen (15) days following the completion of their publication either in the Official Gazette or in a newspaper of general circulation in the Philippines, unless it is otherwise provided. This Code shall take effect one year after such publication. (Republic Act No. 386)

Lahat ng batas ay magkakabisa lamang labinlimang araw matapos silang mailathala sa Opisyal na Pahayagan o anumang pahayagan na may pangkahalatang mambabasa sa Pilipinas, maliban na lang kung magtatakda ang mga ito ng mas mahaba o mas maikling bilang ng araw o haba ng panahon.

Ang Batas Sibil na ito ay magkakabisa matapos ang isang taon pagkalathala.