Ignorance of the Law; Article 3

Article 3. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. (Republic Act No. 386)

Hindi maaaring gamitin ang pagkawalang-alam sa batas para matakasan ang mga epekto nito. Lahat ng tao ay dapat sumunod sa batas. Hindi pinapatawad ang paglabag dahil lamang sa kamangmangan sa batas.