Illegal Customs; Article 11

Article 11. Customs which are contrary to law, public order or public policy shall not be countenanced. (Republic Act No. 386)

Anumang kagawian o kaugalian na kontra o hindi sangayon sa batas, sa kaayusang pampubliko o sa patakarang pampubliko ay hindi kinukunsinti. Pinapayagan lamang ang mga kagawian o kaugalian na hindi kotra sa mga nabanggit.