Lex Situs; Article 16

Article 16. Real property as well as personal property is subject to the law of the country where it is situated.

However, intestate and testamentary successions, both with respect to the order of succession and to the amount of successional rights and to the intrinsic validity of testamentary provisions, shall be regulated by the national law of the person whose succession is under consideration, whatever may be the nature of the property and regardless of the country wherein said property may be found. (Republic Act No. 386)
Ang mga muebles at mga inmuebles ay nasa ilalim ng pwersa at epekto ng batas ng bansa kung saan sila matatagpuan.

Gayunman, patungkol sa pagmamana, meron man o walang huling habilin, [1] ang hanay o pagkakasunudsunod ng kung sino ang magmamana, [2] ang laki, dami o halaga ng mamanahin, at [2] ang likas na bisa ng mga sitas o nilalaman ng huling habilin ay nasa ilalim ng batas ng bansa kung saan mamamayan ang taong pumanaw, anupaman ang kalikasan ng ari-arian niya at kahit saan pa mang bansa ito matatagpuan.