Nationality Principle; Article 15

Article 15. Laws relating to family rights and duties, or to the status, condition and legal capacity of persons are binding upon citizens of the Philippines, even though living abroad. (Republic Act No. 386)

Lahat ng batas na tumutukoy sa mga karapatan o mga tungkuling pampamilya, o yaong mga tumutukoy sa katayuan, kalagayan, o legal na kakayahan o kaangkupan ng mga tao ay sapilitang ipatutupad sa mga mamamayan ng Pilipinas, kahit pa sila ay naninirahan o naglalakbay sa ibang bansa.