Prospective Application of Laws; Article 4

Article 4. Laws shall have no retroactive effect, unless the contrary is provided. (Republic Act No. 386)

Lahat ng batas ay walang bisa sa nakaraan. Ang bisa ng isang batas ay makakaapekto lamang sa hinaharap, maliban na lang kung ang batas mismo ang nagtatakda na mayroon itong bisa sa nakaraan.