Social Justice in Civil Law; Article 24

Article 24. In all contractual, property or other relations, when one of the parties is at a disadvantage on account of his moral dependence, ignorance, indigence, mental weakness, tender age or other handicap, the courts must be vigilant for his protection. (Republic Act No. 386)
Sa lahat ng ugnayang pangkasunduan, pangariarian at iba pang ugnayan, ang korte ay dapat maging mapagmasid para mapangalagaan ang mga taong may desbentaha dahil sa kanilang pagtanaw ng utang na loob, kamangmangan, kahirapan, kahinaan sa pagiisip, murang edad at iba pang mga kapansanan.