Stare Decisis; Article 8

Article 8. Judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form a part of the legal system of the Philippines. (Republic Act No. 386)

Ang mga desisyon ng Korte Suprema na tumutukoy sa pagpapairal o pagpapakahulugan ng mga batas at ng Saligang Batas ay bahagi ng kaayusang legal ng Pilipinas. Sa ibang sabi, kapag naglabas ng hatol ang Korte Supreme sa kung ano ang ibig-sabihin ng mga batas at ng Saligang Batas at kung paano ito dapat ipatupad, ang nasabing hatol ay may katulad na pwersa at epekto ng batas na tinutukoy nito.