Territoriality Principle; Article 14

Article 14. Penal laws and those of public security and safety shall be obligatory upon all who live or sojourn in the Philippine territory, subject to the principles of public international law and to treaty stipulations. (Republic Act No. 386)
Ang mga batas na nagpaparusa at ang mga batas na nangangalaga sa katiwasayan at kaligtasang pampubliko ay sapilitang ipatutupad sa kung sinumang naninirahan o naglalakbay sa lupain at sakop ng Repubika ng Pilipinas, ngunit ang patakarang ito ay napaiilalim pa rin sa mga panuntunan ng pandaigdigang batas at sa mga nakasaad sa mga kasunduang internasyunal.