Unjust Enrichment; Article 22

Article 22. Every person who through an act of performance by another, or any other means, acquires or comes into possession of something at the expense of the latter without just or legal ground, shall return the same to him. (Republic Act No. 386)
Sinumang, sa pamamagitan ng kilos, paggawa o pagganap ng ibang tao o sa pamamagitan ng iba pang mga kaparaanan, makakuha o makataglay ng anumang bagay at sa pagkuha o pagtaglay na ito ay mapipinsala ang iba pang tao, lalo na at walang makatarungan, makatuwiran o legal na dahilan para mamalagi sa kaniya ang bagay na ito, ay dapat magsauli nito.