Validity of Illegal Acts; Article 5

Article 5. Acts executed against the provisions of mandatory or prohibitory laws shall be void, except when the law itself authorizes their validity. (Republic Act No. 386)

Lahat ng kilos, gawa, transaksyon o anupamang aktibidad na kontra o hindi sangayon sa batas na naguutos na gawin or huwag gawin ang anumang bagay ay, sa mata ng batas, walang bisa. Walang bisa ang mga bagay na ito, maliban na lang kung ang batas mismo ang nagtatakda na kahit nalabag ang kautusan ay may bisa pa rin ang lumalabag na kilos, gawa, transaksyon o anupamang aktibidad.