Inheritance, defined; Article 776

Article 776. The inheritance includes all the property, rights and obligations of a person which are not extinguished by his death. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Kasama sa mana o mamanahin ang lahat ng mga ariarian, karapatan at pananagutan ng isang tao (decedent). Pagdating sa mga karapatan at mga pananagutan, hindi kasama yaong mga napapawi pagkamatay niya (decedent).