Constitution of Partnership; Article 1771

Article 1771. A partnership may be constituted in any form, except where immovable property or real rights are contributed thereto, in which case a public instrument shall be necessary. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Walang porma - nakasulat o bibig lang - na dapat sundin para maitatag ang isang asosasyon (partnership). Kaya lang, kapag may inmuebles nang naiambag, kailangang nasa nanotaryuhang kasunduan ang pagtatatag ng asosasyon.