Illegal Partnerships; Article 1770

Article 1770. A partnership must have a lawful object or purpose, and must be established for the common benefit or interest of the partners.

When an unlawful partnership is dissolved by a judicial decree, the profits shall be confiscated in favor of the State, without prejudice to the provisions of the Penal Code governing the confiscation of the instruments and effects of a crime. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Ang isang asosasyon ay dapat may matuwid o legal na pakay at layunin. Ito ay dapat maitatag para sa pakinabang at kapakanan ng lahat ng kasosyo (partner).

Pagkatapos mabuwag ng isang asosasyon na labag sa batas, sa pamamagitan ng atas ng korte, ang mga kita o tubo nito ay dapat samsamin para sa Estado.