Partners as Co-Owners; Article 1811

Article 1811. A partner is co-owner with his partners of specific partnership property.

The incidents of this co-ownership are such that:

(1) A partner, subject to the provisions of this Title and to any agreement between the partners, has an equal right with his partners to possess specific partnership property for partnership purposes; but he has no right to possess such property for any other purpose without the consent of his partners;

(2) A partner's right in specific partnership property is not assignable except in connection with the assignment of rights of all the partners in the same property;

(3) A partner's right in specific partnership property is not subject to attachment or execution, except on a claim against the partnership. When partnership property is attached for a partnership debt, the partners, or any of them, or the representatives of a deceased partner, cannot claim any right under the homestead or exemption laws;

(4) A partner's right in specific partnership property is not subject to legal support under article 291. (Civil Code; Republic Act No. 386)
Ang isang kasosyo ay kasama ng lahat ng kaniyang kasosyo sa pagmamayari ng mga partikular na propriyedad ng asosasyon (partnership).

Dahil sa magkakasamang pagmamayari na ito ay:

(1) Depende sa mga sitas ng batas o sa anumang usapan ng mga magkakasosyo, lahat ng kasosyo ay may pantay-pantay na karapatan para taglayin o  gamitin ang anumang partikular na propriyedad ng asosasyon (partnership) para sa layunin nito. Kung tataglayin o gagamitin ang anumang partikular na propriyedad asosasyon para sa ibang layunin, dapat ay may pahintulot ang ibang mga kasosyo.

(2) Hindi maaaring ilipat o italaga ng isang kasosyo ang kaniyang karapatan sa anumang partikular na propriyedad ng asosasyon (partnership), maliban na lang kung lahat ng kasosyo ay gagawin ito.

(3) Hindi puwedeng i-"attach" or i-"execute" ang karapatan o pakinabang ng isang kasosyo sa anumang partikular na propriyedad ng asosasyon (partnership), maliban na lang kung gagawin ito patungkol sa isang paghahabol laban sa asosasyon mismo. Kung sakaling ma-"attach" dahil sa utang ng asosasyon, sinuman sa kasosyo o kinatawan ng namatay na kasosyo ay hindi maaaring maghabol sa ilalim ng "homestead or exemption laws."

(4) Ang karapatan o pakinabang ng isang kasosyo sa anumang partikular na propriyedad ng asosasyon (partnership) ay hindi napaiilalim sa batas ukol sa sustento.