Partner's Interest in Partnership; Article 1812

Article 1812. A partner's interest in the partnership is his share of the profits and surplus. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Ang pakinabang ng isang kasosyo sa asosasyon (partnership) ay ang kaniyang hati sa mga kita at mga sobra.