Real property contributed in partnership; Article 1773

Article 1773. A contract of partnership is void, whenever immovable property is contributed thereto, if an inventory of said property is not made, signed by the parties, and attached to the public instrument. (Civil Code; Republic Act No. 386) Kapag may inmuebles na iniambag para sa asosasyon (partnership), kailangan itong maimbentaryo, mapirmahan ng mga kasosyo ang papeles de imbentaryo at mailakip sa pampublikong kasulatan (nanotaryuhang papeles).