Succession, defined; Article 774

Article 774. Succession is a mode of acquisition by virtue of which the property, rights and obligations to the extent of the value of the inheritance, of a person are transmitted through his death to another or others either by his will or by operation of law. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Ang pagmamana ay isang paraan para makakuha ng ariarian, karapatan at pananagutan ng isang tao. Naipapasa ang mga ito sa ibang tao o mga tao sa kaniyang pagkamatay sa kapangyarihan ng kaniyang huling habilin o sa kapangyarihan ng batas. Pagdating naman sa pagmamana ng pananagutan, ito ay hanggang sa halaga lang ng mana.