Universal Partnership; Article 1777

Article 1777. A universal partnership may refer to all the present property or to all the profits. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Ang isang pangkalahatang pakikipagsosyo (patnership) ay maaaring tumukoy sa lahat ng kasalukuyang ariarian o sa lahat ng tubo or kita ng mga kasosyo.