"Walang kontrata, hindi ako pumirma"

Tuwing may problema sa usapan ang mga Pinoy, malimit naririnig na "wala namang kontrata." Mali itong pananaw na ito dahil hindi ipinaguutos ng batas na lahat ng usapan ay nakasulat.

Hindi dahil walang nakasulat ay wala nang kontrata. Ayon sa Batas Sibil (Civil Code of the Philippines), ang kontrata ay isang usapan. Kapag nagtugma ang isip ng dalawa o higit pang mga tao at pumayag sila na gawin o ibigay o huwag gawin ang isang bagay, may kontrata na.

Sabi sa Article 1356, ubligado ang mga partido sa isang usapan na sundin ang kanilang pinagkasunduan anuman ang porma ng usapan: nakasulat man o hindi.Article 1305. A contract is a meeting of minds between two persons whereby one binds himself, with respect to the other, to give something or to render some service.

Article 1356. Contracts shall be obligatory, in whatever form they may have been entered into, provided all the essential requisites for their validity are present.