Articles kept Secret; Article 1775

Article 1775. Associations and societies, whose articles are kept secret among the members, and wherein any one of the members may contract in his own name with third persons, shall have no juridical personality, and shall be governed by the provisions relating to co-ownership. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Ang mga samahan, kung saan ay pinananatiling lihim sa mga kasama ang mga papeles de artikulo at kung saan sinuman sa mga kasama ay maaaring makipagkasunduan sa ibang tao gamit ang sarili niyang pangalan, ay walang sariling legal na pagkatao. Sa mga ganito, ang batas sa magkakasamang pagkamay-ari (co-ownership) ay iiral.