Decedent vs. Testator; Article 775

Article 775. In this Title, "decedent" is the general term applied to the person whose property is transmitted through succession, whether or not he left a will. If he left a will, he is also called the testator. (Civil Code; Republic Act No. 386)

Tumutukoy ang salitang "decedent" sa kung sinumang taong ang ariarian ay naipapasa o naipasa na sa ibang tao sa pamamagitan ng pagmamana, nagiwan man siya o hindi ng huling habilin. Kung nagiwan siya ng huling habilin, ang tawag sa kaniya ay "testator."